Polityka prywatności

Polityka Prywatności Hollydent. NZOZ. Colonna-Walewska M., dr nauk med.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Pacjentów i Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Hollydent ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Polityka Prywatności Hollydent. NZOZ. Colonna-Walewska M., dr nauk med. ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami w tym danymi osobowymi dotyczącymi Państwa.

Jakie dane możemy przetwarzać?

Zakres danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z jakiej Państwo korzystacie. Państwa dane osobowe możemy pozyskać w następujący sposób:

Ø podczas korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu oraz podczas nawiązywania kontaktu z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w serwisie:

Ø automatycznie, podczas korzystania przez Państwa z serwisu:

Ø Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty i aktywności, w szczególności Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Jakie dane pozyskujemy i jak je wykorzystujemy?

Za każdym razem, gdy poprosimy Państwa o podanie jakichkolwiek danych osobowych, informujemy dokładnie o warunkach ich przetwarzania.

Państwa dane osobowe możemy uzyskać, jeżeli napisaliście Państwo do nas lub zadzwoniliście wykorzystując dane kontaktowe podane w serwisie lub w niniejszej Polityce Prywatności.

Państwa dane mogą być wykorzystywane przez Hollydent. NZOZ. Colonna-Walewska M.,
dr nauk med. między innymi w następujących celach:

1. Ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość jak również w naszych placówkach na stanowiskach recepcyjnych.

2. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

3. Realizujemy Państwa prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy państwa oświadczenia, w których upoważniacie inne osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie zdrowia.

4. Kontaktujemy się z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji, przypomnieć o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionej wizyty.

5. Zakwalifikowanie do udziału w programie promocji zdrowia oraz wysyłka imiennego zaproszenia do udziału w programie promocji zdrowia.

6. Zapewnienie Państwu odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Państwa potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Państwa krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyście mogli poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Państwa uciążliwe i nie naruszały prawa do prywatności. Jednocześnie możecie Państwo w każdej chwili poinformować nas, że nie chcecie otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Państwa żądaniem.

7. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu.

8. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

9. Możemy kierować do Państwa komunikację marketingową dotyczącą działalności Hollydent. NZOZ. Colonna-Walewska M., dr nauk med. taką jak w szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach, wydarzeniach przez nas organizowanych czy artykuły o tematyce prozdrowotnej.

10. W zależności od Państwa decyzji, możemy wykorzystywać do tego Państwa adres e-mail – wtedy wysyłamy komunikację na Państwa skrzynkę poczty elektronicznej lub/oraz numer telefonu – wtedy możecie Państwo otrzymywać od nas sms, mms czy połączenia przychodzące.

11. Możemy przetwarzać dane dotyczące Państwa pozyskane w trakcie współpracy
z
Hollydent. NZOZ. Colonna-Walewska M., dr nauk med. w celach marketingowych, np. poprzez ich analizę oraz wiązanie z innymi informacjami dotyczącymi Państwa. Celem takiego przetwarzania powierzonych danych jest przede wszystkim dostosowanie kierowanych do Państwa komunikatów do zidentyfikowanych potrzebach.

Kto może mieć dostęp do Państwa danych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące
z
Hollydent. NZOZ. Colonna-Walewska M., dr nauk med. tj. kancelarie prawne, podatkowe, podmioty świadczące usługi windykacyjne oraz podmioty świadczące usługi na Hollydent. NZOZ. Colonna-Walewska M., dr nauk med. na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, obsługę księgową, agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail).

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. policja).

Dodatkowe informacje:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem zawarcia umowy Hollydent. NZOZ. Colonna-Walewska M., dr nauk med. lub może być wymagane przepisami prawa – wszystko
w zależności od usługi oraz zakresu świadczenia, jakie udziela
Hollydent. NZOZ. Colonna-Walewska M., dr nauk med. udziela. Każdorazowo poinformujemy Państwa w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności Hollydent. NZOZ. Colonna-Walewska M., dr nauk med. Przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa oraz informacje dotyczące produktów, które nabywacie lub usług, z których korzystacie, lub plików cookies, jakie są zapisane na Państwa urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Państwa preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam do budowy Państwa profilu marketingowego, naszej strategii marketingowej i dalszego rozwoju. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Państwa oczekiwań nasz przekaz, co oznacza,
że będziesz otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie jesteś zainteresowany.

 

 

Obowiązek podania danych osobowych:

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa,
w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku.

Państwa prawa

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Ø prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

Ø prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

Ø prawo wycofania zgody,

Ø prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

Ø prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

Ø prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

Ø prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

Ø prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Hollydent. NZOZ. Colonna-Walewska M., dr nauk med.

Żądanie realizacji praw odnośnie przetwarzania danych osobowych:

Ø drogą tradycyjną na adres: Hollydent. NZOZ. Colonna-Walewska M., dr nauk med., ul. T. Czackiego 2, 95-015 Głowno wykorzystaniem następujących danych kontaktowych:

Ø drogą elektroniczną: na adres mailowy: info@hollydent.pl

Ø drogą telefoniczną: +48 42 710 76 47

Ø osobiście w placówkach

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Deklaracja bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych:

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, zewnętrzne audyty bezpieczeństwa informacji prowadzone przez niezależną stronę trzecią, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów,
w których przechowujemy dane osobowe. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja
z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dostęp do danych osobowych. zabezpieczony jest przed dostępem osób nieuprawnionych.

Zmiany Polityki Prywatności:

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi Użytkowników,
w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

Polityka plików “cookies” serwisu www.hollydent.pl

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane
w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie
z jego preferencjami wyświetlić stronę,

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym
w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą

  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7.               Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

               Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

– Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

– Google Chrome:
www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

– Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.